Pretraga
Close this search box.

Čukaričani da li znate, ukoliko ste ostali brz posla, da imate pravo na mesečnu pomoć države: Ovo su svi detalji

Da li ste znali da ukoliko ste ostali bez posla imate pravo na posebnu pomoć države koja može da ide i do 51.905 dinara mesečno, te da istu možete da primate i do 2 godine ako ispunjavate sve potrebne uslove.

Radi se o novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti koju vam isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a ukoliko se prijavite za nju vi i vaši članovi porodice imate pravo i na zdravstveno osiguranje, a vi posebno na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ova pomoć države isplaćuje se, kao što je rečeno, svakog 20. i 21. u mesecu, a kada je isplaćena za novembar pogledajte na linku ovde.

Kako da ostvarim pravo na ovu pomoć države?

Kako je navedeno na sajtu NZS, pravo na novčanu naknadu je lično pravo, i postupak se pokreće vašim zahtevom koji podnosite filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je ste prijavljeni na evidenciju nezaposlenih. Dakle, prvi uslov je da ste prijavljeni na evidenciju.

Praktično, nakon što ste prijavljeni na evidenciju nezaposlenihm, a po prestanku socijalnog osiguranja bićete upućeni da podnesete zahtev za novčanu naknadu. Po pravilu prijava i podnošenje zahteva se vrše u prostorija NZS.

Rok za donošenje rešenja, što je obaveza direktora filijale, je 30 dana ako se odlučuje neposredno, odnosno 60 dana ako nije neposredno.

Šta je sve potrebno od dokumenata za ovu pomoć države?

Kako objašnjavaju iz NZS, sve podatke o kojima se vodi službena evidencija na osnovu koje bi se donela odluka o isplati ove pomoći države treba da pribavi sama Nacionalna služba za zapošljavanje, dok „stranka“ tj. vi treba da ukažete na sve činjenice koje su od značaja za odlučivanje.

Pored toga uz zahtev za novčanu naknadu potrebno je da dostavite i sledeća dokumneta:

 • Rešenje/akt poslodavca o prestanku radnog odnosa, prestanku probnog rada, prestanku privremenih i povremenih poslova ili prestankufunkcije izabranihi imenovanih i postavljenih lica (NSZ vrši kontrolu u Jedinstvenoj baziosiguranika koju vodi Centralni registarobaveznog socijalnog osiguranja -CROSO)
 • Dokaz o prestanku radnog odnosa u inostranstvuu skladu sa međudržavnim sporazumima o socijalnom osiguranju
 • Možete da dostavite i Potvrdu o zaradi, odnosno naknadi zarade, plati, odnosno naknadi plate, visini ugovorene naknade ili osnoviciza uplatu doprinosa koju popunjava poslodavac(NSZ vrši kontrolu u Jedinstvenoj bazi osiguranika CROSO) i Uverenje o osnovicama osiguranja za osiguranike preduzetnike-paušalce;
 • Radnu knjižicu (za lica kojima staž osiguranja nije u celosti evidentiran u CROSO)
 • Dokaz o periodu služenju vojnog roka

Koje sve podatke NZS mora da pribavi, kao i dokumenta za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja za člana porodice, ili u slučaju prestanka ili nastavljanja isplata ove pomoći države pogledajte ovde.

Ova pomoć države ide i do 51.905 dinara mesečno

Da bi odredili kolika je zapravo ova pomoć države, kako je propisano zakonom, potrebno je pomnožiti dnevnu novčanu naknadu kao i broj kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo na isplatu.

Prvi korak je izračunavanje ličnog koeficijenta koji se dobija tako što se inos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci podeli sa iznosom prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema RZS.

Nakon utvrđivanja ličnog koeficijenta isti se množi sa osnovicom dnevne novčane naknade kako bi se dobio iznos dnevne novčane naknade. Ova dnena naknada od 1. februara ove godine iznosi 1.307,62 dinara.

Nakon toga, da bi se dobila novčana naknada, ovaj rezultat množenja ličnog koeficijenta i osnovice dnevne novčane naknade se množi sa brojem radnih dana u mesecu za koji se naknada isplaćuje.

Kako napominju iz RZS mesečna pomoć države ne sme da bude niža od 22.390 dinara, niti viša od 51.905 dinara!

Koliko traje isplata ove pomoći države?

Novčana naknada za nezaposlene se isplaćuje u različitom trajanju u zavisnosti od vaših godina staža. Praktično isplata će trajati:

 • 3 meseca ako imate staž od 1 do 5 godina
 • 6 meseci ako imate staž od 5 do 15 godina
 • 9 meseci ako imate staž od 15 do 25 godina
 • 12 meseci ako imate staž duži od 25 godina

Takođe, isplata ove naknade može da se isplaćuje i u trajanju od 2 godine, ali samo pod uslovm da nezaposlenom fali 2 godine do ostvarivanja prava na penziju, i za to je potrebno dostaviti posebnu potrebu iz Fonda PIO.

Takođe, svi koji su koristili ovu pomoć države, a u međuvremenu su zasnovali novi radni odnos i isti prekinuli, mogu da nastave da koriste ovu pomoć na osnovu prethodnog rešenja.

Takođe, nezaposlenima se nastavlja isplata ove novčane naknade:

 • za vreme trajajna dodatnog obrazovanja i obuke u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
 • za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od nastanka privremene sprečenosti;
 • za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada…

Kada prestaje pravo na ovu pomoć države?

Korisniku ove pomoći države, pravo na nju prestaje u sledećim slučajevima:

 • ako se briše sa evidencije, u skladu sa ovim zakonom;
 • ako prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom, u skladu sa zakonom;
 • ako ne obavesti Nacionalnu službu u roku od 5 dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu;
 • ako se od strane nadležnog organa utvrdi da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
 • ako podnese zahtev za prestanak prava

 

Isplata novčane naknade korisniku se takođe obustavlja za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, i to:

 • trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
 • odsluženja ili dosluženja vojnog roka;
 • izdržavanja kazne zatvora, trajanja pritvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci;
 • boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje u diplomatska, konzularna i druga predstavništva;

Po prestanku navedenih razloga, nezaposleni ostvaruje pravo na isplatu novčane naknade za preostalo vreme za koje je priznato pravo na novčanu naknadu ako se prijavi i podnese zahtev za ostvarivanje prava u roku od 30 dana.

Više detalja o ovoj pomoći države možete pronaći na sajtu NZS.

Tagovi:

Pročitajte još: