Pretraga
Close this search box.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Privremeni priključci za nezakonito izgrađene objekte na Čukarici

Priključenje na infrastrukturne mreže moguće je isključivo za vlasnike porodičnih stambenih objekata (porodični objekat je zgrada sa najviše dva stana) i vlasnike posebnih delova objekta – stanove (u stambenim i stambeno-poslovnim objektima) koji su izgradnjom, kupovinom ili na drugi zakonit način rešavali svoje stambeno pitanje. Moguće je podneti zahtev za priključenje na više infrastrukturnih mreža, ali je priključenje moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan i to pod uslovom da je to jedina nepokretnost za stanovanje vlasnika i članova njegovog domaćinstva.

 

Rok za podnošenje prijava počinje od 15.septembra i traje 30 kalendarskih dana.

 

VLASNIK NEZAKONITO IZGRAĐENOG OBJEKTA PREDAJE:

-Uredno popunjen zahtev (zahtev preuzeti na pisarnici ili skinuti sa sajta opštine)

-Očitane ili kopirane lične karte vlasnika i svih članova domaćinstva

-Geodetski snimak u originalu (osim ukoliko je već dostavljen u postupku ozakonjenja)

-Izjavu vlasnika, overenu kod javnog beležnika, da on i članovi njegovog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje u vlasništvu

-Dokaz o vlasništvu (ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodičnestambene zgrade; ugovor o kupovini objekta u izgradnji; ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta; ugovor o zajedničkoj izgradnji; ugovor o poklonu; ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili nadziđivanju; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji; pravnosnažnu sudsku presudu; drugu ispravu ili odluku nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti).

-Ukoliko vlasnik objekta nema prebivalište u predmetnom stanu/objektu, dostavlja izjavu overenu kod javnog beležnika, da će se, odmah po privremenom priključenju, sa članovima svog porodičnog domaćinstva useliti u predmetni stan/objekat

 

Dodatno, ako je za predmetni objekat pokrenut postupak ozakonjenja potrebno je u zahtevu napisati broj predmeta, ukoliko za predmetni objekat nije podnet zahtev za ozakonjenje vlasnik objekta, uz prethodno navedenu dokumentaciju, prilaže i

 

-Izjavu, overenu kod javnog beležnika, da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje ili da postoji mogućnost za useljenje po priključenju na infrastrukturnu mrežu.

Tagovi:

Pročitajte još: