Pretraga
Close this search box.

Orkestar gitara i hor „Rok cirkus“ na Čukarici

Or­ke­star gi­ta­ra i hor „Rok cir­kus” pri­re­di­će u po­ne­de­ljak u 20 ča­so­va kon­cert „Iz pred­gra­đa, s lju­ba­vlju” u Kul­tur­nom cen­tru „Ču­ka­ri­ca”. Ovi mla­di umet­ni­ci ne­gu­ju do­ma­ću i stra­nu rok mu­zi­ku, a na­stu­pa­li su ši­rom Sr­bi­je i re­gi­o­na.

 

Or­ke­star je pre de­set go­di­na osno­vao Sa­ša Ko­stić, voj­ni mu­zi­čar u pen­zi­ji, s na­me­rom da na naj­lep­ši na­čin ener­gi­ju i ta­le­nat mla­dih po­ve­že sa mu­zič­kim i dru­gim ži­vot­nom vred­no­sti­ma.

Tagovi:

Pročitajte još: